Dernek T��z������

Dernek T��z������


EGE PLASDER

EGE PLASTİK SANAYİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

I.BÖLÜM-KURULUŞ

 

MADDE 1-

Derneğin Adı              : EGE PLASTİK SANAYİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ

Derneğin Kısa Adı    : EGE PLASDER 

MADDE 2-

Merkez                        : Derneğin merkezi İzmir’dir. Şubesi yoktur. 

MADDE 3-

Derneğin Amacı     ; Plastik Sektörüne yönelik faaliyet gösteren üyeleri arasında sosyal, kültürel, mesleki, hukuki, ticari ve teknik konularda işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, çalışma konuları kapsamında faaliyet göstermektir

MADDE4-

Derneğin Çalışma Biçimi:

4.1- Dernek bünyesinde oluşturulacak komiteler veya uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapmak/yaptırmak, sektörün gelişmesi ve sorunlarına yönelik çözüm önerileri ve dilekleri oluşturmak,

4.2- Plastik sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları ve diğer sivil toplum örgütleri ile koordinasyon sağlayarak, sektördeki gelişmelerden üyelerini bilgilendirmek,

4.3- Amaçları doğrultusunda gerekli bilgi, belge ve yayınları temin etmek, arşiv oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için dergi, kitap, bülten gibi yayınlar yapmak ve üyelerine dağıtmak,

4.4- Dernek amacına yönelik olarak ilgili kanun hükümlerine uygun şekilde sektöre yönelik çeşitli konularda (plastik sanayii, mesleki eğitim, plastik atıkların toplanması ve geri dönüşüm, çevre koruma, pazar araştırması, dış ticaret vb.) çeşitli kurum ve kuruluşlar ile ortak veya tek başına projeler yürütmek,

4.5- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal, sosyal ve kültürel tesisler kurmak/ açmak,

4.6- Üyeleri arasındaki beşeri münasebetlerin geliştirilmesi için meslek ve sanata ilişkin etkinlikler (toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi vb.) düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

4.7- Üyelerin değişen ihtiyaçlarına yönelik hizmetler vererek derneği, sektörde cazibe merkezi haline getirmeye ve üye sayısını arttırmaya çalışır, üyelerin dernek faaliyetlerine katılımını ve üyeler arası işbirliğini arttıracak faaliyetlerde bulunur,          

4.8- Derneğin ticari faaliyette bulunması ancak 5253 sayılı yasanın 26.maddesine uygun tesisler ve iktisadi işletmeler kurması ile mümkündür. Dernek kuracağı tesis yada çıkaracağı yayınlar ile elde ettiği geliri hiçbir ad altında üyeleri arasında paylaştırmayıp derneğe gelir kaydeder ve dernek ticaret siciline kayıt yaptırmak şartıyla iktisadi işletme kurabilir.

4.9- Gerekli yasal izinler alınmak suretiyle Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım, bağış alır. Koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

4.10- Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kurulmuş kurulacak uluslararası dernek, kuruluş ve üst kuruluşlara yasal gereklilikler yerine getirildikten sonra katılabilir ve işbirliği yapabilir.

4.11- Üyelerinin plastikle ilgili yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımını sağlar, bu fuarlara sektörel geziler, kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim etkinlikleri düzenler,

4.12- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilik açabilir.

MADDE 5-

Sandık Kurulması              :Dernek tüzükte öngörülmek ve sağlanan karı üyelerine paylaştırmak, risturn, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin, yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir. Bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 6-

Taşınmaz Mal Edinme      : Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar. Dernek ikametgâhı ile amaç ve faaliyeti için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz. Dernekçe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescil tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi zorunludur.

MADDE 7-

Kurucu Üyeler : Derneğin kurucuları aşağıdaki kişiler olup kimlik bilgileri belirtilmiştir.

 

   AD/SOYAD          MESLEĞİ     UYRUĞU           İKAMETGAH ADRESİ             

 

1-Salih Esen              Sanayici               T.C.      Girne Blv.no:2/15 K.yaka-İZMİR

2-M. Kazım Sertdemir  İktisat Fak.Mez. T.C. Yalı Cad.no:90/6 K.yaka-İZMİR

3-Erol Narin                  Üst Düzey Yön. T.C.   2040 Sk.No:138 Mavişehir-İZMİR

4-Tuncay Anlatır            Sanayici           T.C.  6349 Sk. No:39 2/8 Bostanlı-İZMİR

5- Erol Amado               Yük.Mak.Müh.  T.C.  Atatürk Cad.No:186/4 İZMİR

6-Ali Osman Özdoğan  İşadamı             T.C.  Eskiizmir cad.no:96/1 Bozyaka-İZMİR

7- Süleyman Zeyrek     Serbest Mes.    T.C.  Cemal Gürsel Cad.no:420 K.yaka-İZMİR

8- Moiz Eskirazi             Sanayici           T.C.  1384 Sk.no:2/11 Alsancak-İZMİR

9- Erol Paksu                 Sanayici           T.C.  174 Sk. No:44/12 Basın Sit.-İZMİR

10-Hilmi Değirmenci       İnş.Müh.          T.C.   65/16 Sk.no:47/12 F.Altay-İZMİR

11-Erturan Doğan Oğuz     Tüccar         T.C.   23 Nisan Cad. no:35 Aliağa-İZMİR

MADDE 8-

Dernek Amblemi    :Derneğim amblemi yönetim kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem (VALİLİK KATINDA) yapılır. Dernek amblemi, yönetim kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. 

II.BÖLÜM-ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE 9-

Üyelik Olma Hakkı : Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.

9.1. (18) yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yeterli iyi halli olmak,

9.2. Türkiye’ de plastik sektörü ile ilgili faaliyet gösteren bir işletmenin sahibi, hissedarı, işleticisi, yöneticisi veya hükmi şahıs işletmenin ortağı olmak

9.3. Derneğin bir üyesi tarafından önerilmiş bulunmak,

9.4. Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması gerekmektedir. (fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz)

9.5. Dernek yönetim kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve yazılı olarak bildirir.

9.6. Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmayanlar derneğe üye olamazlar.

MADDE 10-

Üyelik Türleri          : Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.

10.1 ASİL ÜYE: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise Özel ve Genel Kurul toplantılarına  katılmak ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

10.2 FAHRİ ÜYE: Derneğe, amaç ve hizmet konularına, sevgi ve saygıları bulunanlar ile EGE bölgesinde plastik sanayinin kurulması ve gelişmesi için hizmetleri geçenler arasından en az iki üyenin önerisi ve yönetim kurulu’nun kararı ile seçilen Fahri nitelikli üyeliktir. Fahri üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, Dernek’e aidat ödemezler.

MADDE 11-

Üyelik İşlemleri       : Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

11.1 Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve hizmet konuları ile Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “üyelik bildirimi” ni doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar.

11.2 Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az bir üyenin önerisi şarttır.

11.3 Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılmaz.

11.4 Dernek Yönetim Kurulu’nun adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.

MADDE 12-

Üyelerin Hakları     :Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin derneğin faaliyetlerini ve yönetimine katılma hakkı vardır. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak veya vekil tayin etmek zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilir. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

MADDE 13-

Üyeliğin Sona Ermesi   : Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

- Dernek tüzüğüne aykırı davranışta bulunmak,

- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

MADDE 14-

Üyelik Çıkarılma İşlemleri Ve İtiraz : Dernek yönetim kurulu, kuracağı bir disiplin komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir.

            Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde dernek yönetim kurulu aracılığı ile genel kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

            Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde dernek yönetim kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan kararına karşı mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır.

            Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde dernek yönetim kurulu yasal yollara başvurabilir.

III.BÖLÜM-YÖNETİM HÜKÜMLERİ

MADDE 15-

Organlar       : Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

15.1. Genel Kurul

15.2. Yönetim Kurulu

15.3. Denetleme Kurulu

15.4. Danışma Kurulu

MADDE 16-

Genel Kurul :

16.1 Genel Kurul Toplantıları :  Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan; yönetim veya denetleme kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul toplantıları üç (3) yılda bir OCAK - ŞUBAT ayları içerisinde yapılır. Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

16.2 Çağrı Usulü : Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazete veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, elden yazılı olarak bildirmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanmak suretiyle toplantıya çağrılır . Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

            Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri, bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı şekle göre ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

16.3 Toplantı Yeri Genel kurul toplantıları dernek merkezi veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka bir yerde yapılabilir.

16.4 Toplantı Yeter Sayısı: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

16.5 Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimini Yönetim kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 17-

Toplantı Yapılış Usulü     : Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.            Genel kurul’a katılacak üyeler, yönetim kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

            4721 sayılı yasa’nın 78. maddesinde belirtilen tamsayı sağlanmışsa, bu durum bir tutanakla tespit edilir ve  toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

            Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.

            Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

MADDE 18-

Toplantıda Görüşülecek Konular  :     Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 19-

Karar Yeter Sayısı          : Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki  tüzük değişikliği ile derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

MADDE 20-

Olağanüstü Genel Kurul             :Olağanüstü genel kurul , olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

20.1. Dernek üye sayısının (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu

20.2. Yönetim kurulu’ nun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı kararı,

20.3. Denetleme kurulu’ nun dernek hesap işleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı

20.4. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

MADDE 21-

Genel Kurul’un Görev Ve Yetkileri : Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

21.1. Türk yasaları ile dernek ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

21.2. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

21.3. Dernek organlarının seçilmesi

21.4. Amaca uygun federasyonlarda kurucu üye olmaya veya kurulmuş federasyonlara katılmaya ve konuyla ilgili yetkiyi yönetim kuruluna vermek

21.5. Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; denetleme kurulu’nun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve yönetim kurulu üyelerini aklamak,

21.6. Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karar bağlamak.

21.7. Dernek üyeliğinden çıkarılanların, yönetim kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazları hakkında karar almak,

21.8. Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

21.9. Derneğin uluslar arası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için yönetim kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,

21.10. Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

21.11. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirilmesi,

5253 sayılı yasanın hükümleri uygulanır.

 

MADDE 22-

Yönetim Kurulu Teşkili Ve Görevleri : Yönetim kurulu, 7 asil ve 7 yedek üyeden olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

  • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
  • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
  • Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
  • Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

MADDE 23-

Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri    : Yönetim kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

23.1. Yönetim kurulu seçimini izleyen on gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir dernek başkanı, en az bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman seçer ve dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili görev bölümü yapar.

23.2. Yönetim kurulu en az ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

23.3. Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

23.4. Yönetim kurulu dernek başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

MADDE 24-

Yönetim Kurulu’nun Yetkileri : Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

24.1. Türk yasaları ve bu tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak,

24.2. Derneği, dernek başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere yetki vermek,

24.3. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,

24.4. geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu, bilanço ile gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak,

24.5. Dernek başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gerek cezaları vermek,

24.6. genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve ilgili makamlara duyurmak,

24.7. Danışma kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,

24.8. Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

24.9. Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde  işlerine son vermek,

24.10. Gerekli yasal izinler alınmak suretiyle, ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına yada kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,

24.11. Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

24.12. Genel kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

24.13. Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek,

24.14. Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

MADDE 25-

Denetleme Kurulu Teşkili Ve Görevleri   :

            Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından denetleme kurulu aracılığı ile dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

25.1. Denetleme kurulu, genel kurulda açık oyla iki yıl için seçilmiş (3) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur,

25.2. Denetleme kurulu, seçimi izleyen 10 içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer,

25.3. Denetleme kurulu dönem sonlarında veya gerekli hallerde toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikisidir.

25.4. Denetleme kurulu, derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini yönetim kuruluna bildirmek; yönetim kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

MADDE 27-

Danışma Kurulunun Görev Ve Yetkileri    :Danışma kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

27.1. Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, uygulamalara yönelik öneri ve dileklerde bulunmak,

27.2. Üyeler arasında birlik ve dayanışmayı öngören öneri ve dileklerde bulunmak, yönetim ve kurallar üzerine çalışmalar yapmak

27.3. Yönetim kurulu ve genel kurulun istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek,

MADDE 27-

Danışma Kurulunun Görev Ve Yetkileri : Danışma kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

27.1. Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, uygulamalara yönelik öneri ve dileklerde bulunmak,

27.2. Üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yönetim ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak dayanışmayı öngören öneri ve dileklerde bulunmak,

27.3. Yönetim kurulu ve genel kurulun diğer üyelerindeki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek,

MADDE 28-

Ortak Hükümler      : Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya yada özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.

 

IV.BÖLÜM- MALİ HÜKÜMLER

MADDE 29-

Çalışma Dönemi Ve Bütçe  : Derneğin çalışma dönemi 1Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onanmasının yapıldığı genel kurul tarihi arasındaki süre içinde olacak gider harcamalar, bir önceki yıl bütçenin giderler çizelgesinde aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz.

            Yıllık bütçede harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

MADDE 30-

Derneğin Gelirleri : Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

30.1. Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir. Bu bedel 500 TL (beşyüztürklirası).Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında genel kurulca belirlendiği ve kabul edildiği takdirde alınır.

30.2. Üye Aidatı: Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup en az yıllık 1.000 TL(bintürklirası) .dir. Ancak yönetim kurulu kararı ile üye firmaların mali verilerine göre üye aidatı arttırılır. Yıl içerisinde iki taksitte ödenir (Ocak-Temmuz). Üye yıllık asgari aidat miktarları genel kurul tarafından belirlenir.

30.3. Dernekce yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, gezi, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

30.4. Bağışlar ve yardımlar

30.5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan, ibarettir.

30.6. Derneklerin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması içişleri bakanlığının izni ile olur

 

MADDE 31-

Defter Ve Kayıtlar  : Derneklerce, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE 32-

Gelir Ve Giderlerde Usul : Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan)

“Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka

tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri:Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

V.BÖLÜM- GENEL HÜKÜMLER

MADDE 33-

Tüzük Değişikliği   :Tüzük değişikliği karar yeter sayısının, genel kurula katılma hakkına sahip

bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun

sağlanamaması halinde 2.toplantıda çoğunluk aranmaz ancak toplantıya katılan üye sayısı

dernek yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine

ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

MADDE 34-

Genel Kurul Kararıyla Fesih :    Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun  derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip  bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler Dernekler yönetmeliğinin 14.maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları asil üye sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Genel kurulca fesih kararı verilirse, derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir.

Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, KIZILAY’ a devredilir. Derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin genel kurulu tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın

yürütülmesi ne ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.

MADDE 35-

Hüküm eksikliği : Bu ana tüzüğün uygulanması sırasına hüküm eksikliğinde Dernekler Kanunu

ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 36  -

İç Denetim : Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 37-

Derneğin Borçlanma Usulleri : Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Gerektiğinde genel kurulun yönetim kuruluna vereceği yetki ile bankalardan uzun ve kısa vadeli krediler temin edebilir.

Genel kurulda görevlendirilen yönetim kurulu aşağıdaki gibidir.

             AD SOYAD                                          GÖREVİ

1-    Şener GENÇER                                     Başkan

2-    Erol PAKSU                                           Başkan Yardımcısı

3-    Egemen UÇAR                                      Sayman

4-    Mehmet Kazım SERTDEMİR                Sekreter

5-    Mustafa TURGUT                                  Üye

6-    Erol Şenol ÖZBEY                                 Üye

7-    Berat GÜZELEL                                     Üye» Sponsor Baglantilar